Logopedie

Logopedie

Logopedie, wat houdt het in?

De logopedist helpt kinderen die problemen hebben op het gebied van taal, spraak, stem en gehoor. Zo kan een kind problemen hebben met het begrijpen van taal, het maken van zinnetjes en het vertellen van verhalen. Ook helpt de logopedist kinderen die moeite hebben met het uitspreken van klanken en/of woorden, kinderen die stotteren of kinderen die moeite hebben met luisteren en horen. Kortom, een logopedist helpt kinderen die problemen hebben met de communicatie in de breedste zin van het woord.

Logopedie op ‘De Boekanier’ is belangrijk, omdat leerlingen vaak problemen hebben met de communicatie. Communicatie is begrijpen wat anderen zeggen en duidelijk maken wat je wilt vertellen of zeggen. Plezier hebben in taal, in communiceren, is erg belangrijk. Het is belangrijk voor het leren op school, voor thuis en voor het spelen met vriendjes (de sociaal-emotionele ontwikkeling).

logopedie
Nieuwe kinderen op ‘De Boekanier’ en logopedie

Alle nieuwe kinderen op ‘de Boekanier’ worden logopedisch gescreend. Dit betekent dat er wordt gekeken of er stemproblemen zijn, of de spraak- en/of taalontwikkeling achterloopt en of er problemen zijn in de auditieve verwerking. Als uw kind gescreend wordt, krijgt u een brief mee naar huis. Bij deze brief zit een oudervragenlijst met vragen over de spraak- taalontwikkeling van uw kind. U kunt deze ingevulde oudervragenlijst weer ingevuld mee naar school geven. Ook krijgt U een toestemmingsformulier dat U moet ondertekenen. Officieel hoort U namelijk toestemming te geven voor onderzoek en behandeling. Ook deze brief mag U weer inleveren bij de leerkracht. Als de screening is afgerond, maakt de logopedist een screeningsverslag. Dit verslag wordt in het leerlingendossier geplaatst. In het verslag staat de conclusie wel / geen logopedische behandeling. U krijgt de uitslag van de screening middels een brief thuis.

Kinderen die logopedie nodig hebben

Als een kind moeite heeft binnen één van de eerder genoemde gebieden, dan is er logopedische behandeling nodig. Uw kind wordt op school en onder schooltijd behandeld. U kunt altijd contact opnemen met de logopedist om een afspraak te maken voor kennismaking en meer informatie.
Er wordt per kind een behandelplan op maat gemaakt.
Eén keer per week wordt uw kind twintig à dertig minuten behandeld, in de kleutergroepen is 2 maal per week behandelen gebruikelijk. Uw kind krijgt een schriftje waarin alle oefeningen staan die tijdens de logopedische behandeling op school gedaan worden. Deze oefeningen zullen thuis herhaald moeten worden. Ook staan in dit schriftje opmerkingen, resultaten en eventuele vragen genoteerd.
Soms is het onvermijdelijk dat er een wachtlijst ontstaat.

Controle

Leerkrachten kunnen tijdens het schooljaar opmerken dat de stem-, taal-, spraak – en/of auditieve problemen ontstaan, terugkomen of verergeren. De logopedist kan dus ook in de loop van het jaar gevraagd worden om kinderen te controleren en zo nodig in behandeling te nemen.

Verslagen

De logopedist maakt van elk nieuw kind een screeningsverslag. Verder wordt er van elk kind dat logopedische begeleiding krijgt twee keer per jaar een logopedisch verslag gemaakt. Halverwege het schooljaar is dit een kort tussentijds verslag, aan het eind van het schooljaar wordt er een uitgebreid logopedisch eindverslag gemaakt. In dit laatste verslag staan alle bevindingen en resultaten van het afgelopen schooljaar op logopedisch gebied.Ook staan hier de resultaten van de taaltesten en de conclusie van de logopedische behandeling in. De behandeling kan worden voortgezet of bij voldoende resultaat worden afgerond. Alle logopedische verslagen worden in het leerlingvolgsysteem opgeslagen.

logopedie_voorbeeld

Ouderavonden

In principe is de logopedist aanwezig op de ouderavonden. Er wordt naar gestreefd om de oudergesprekken over logopedie aan te laten sluiten op de oudergesprekken met de leerkrachten. Gezien het grote aantal logopedieleerlingen is dit niet altijd mogelijk. Er wordt dan geprobeerd een andere afspraak te maken. Tijdens het laatste gesprek, aan het einde van het schooljaar, krijgt U een kopie van het logopedisch eindverslag mee naar huis.
U kunt natuurlijk ook tussentijds een afspraak maken met de logopedist.

Oefenen

De twintig à dertig minuten logopedie op school zijn niet genoeg om het optimale resultaat te behalen. Het thuis herhalen van oefeningen is nodig om vooruitgang te boeken. Hiervoor wordt samen met uw kind een oefenschrift gemaakt. In dit schrift worden de oefeningen die tijdens de logopedische behandeling zijn aangeboden, ingeplakt. Het is van groot belang dat dit schriftje elke week op school aanwezig is.
De medewerking van ouders/verzorgers is een voorwaarde voor het optimaal slagen van de logopedische behandeling. Het is daarbij belangrijk te weten dat elke dag 5 minuten oefenen beter is dan 1x per week een uur. In het logopedieschriftje staan verder algemene spraak – taal tips voor het stimuleren van de spraak- taalontwikkeling.

Tenslotte

Als u zich zorgen maakt over de spraak-/taalontwikkeling van uw kind, of vragen heeft naar aanleiding van dit stukje, kunt u altijd contact opnemen met de logopedist.

logopediste
Susanne Bergs,

Logopedist, werkzaam in dienst van ‘De Boekanier’.